Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

07.12.2023
A.1. - Schválení orgánů zastupitelstva - návrhová komise
čas: 15:01:31
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:04:15
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
čas: 15:05:03
A.4. - Schválení programu
čas: 15:05:33
1 - Kontrola plnění úkolů
čas: 15:07:49
2 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Sokolova na I. pololetí roku 2024
čas: 15:12:07
3 - Výbory zastupitelstva města
čas: 15:13:04
4 - Návrh na poskytnutí mimořádné odměny
čas: 15:16:06
5 - Určení zastupitele města pro případnou změnu Územního plánu Sokolov
čas: 15:21:00
26 - Změna rozpočtu města Sokolov v roce 2023 - č. RO230008 a informace o změně rozpočtu č. RO230007
čas: 15:22:51
6 - Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku (finančního daru) pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
čas: 15:26:12
7 - Západočeská univerzita v Plzni – žádost o individuální dotaci na zajištění a realizaci programů Univerzity třetího věku v Sokolově v roce 2023
čas: 15:32:45
8 - Žádost o individuální dotaci - HC Baník Sokolov spol. s r.o.
čas: 15:34:56
9 - Žádost o individuální dotaci - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
čas: 15:37:31
10 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
čas: 15:40:08
11 - Rozpočet města Sokolov na rok 2024
čas: 15:50:21
12 - Poskytnutí příplatku společníka mimo základní kapitál - SOTES Sokolov spol. s r.o.
čas: 16:05:30
13 - Kupní smlouva - bytové domy Hornická
čas: 16:08:26
14 - Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
čas: 16:12:34
15 - Zřízení práva stavby - pozemek p. č. 3343/13 - areál Sokolovské bytové
čas: 16:20:06
16 - Prodej pozemku p. č. 874/5 a p. č. 855/21 - k. ú. Hrušková
čas: 16:24:22
17 - Prodej části pozemku p. č. 1525/3 - ul. Sokolovská
čas: 16:26:47
18 - Směna části pozemku p. č. 4090 - ul. Vítězná
čas: 16:29:20
19 - Prodej části pozemku p. č. 1631/1 - ul. Marie Majerové
čas: 16:31:32
20 - Bezúplatný převod částí pozemků p. č. 341 a p. č. 411/1 v k. ú. Sokolov - Šenvert
čas: 16:33:28
21 - Změna smlouvy 2 - právo stavby - ul. Vítězná
čas: 16:35:36
22 - Žádosti o koupi pozemků (září - listopad 2023)
čas: 16:38:16
23 - 18. Benefiční vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR - výtěžek z koncertu
čas: 16:41:32
24 - Florbal Sokolov z.s. - žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
čas: 16:45:20
25 - Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.11.2023 - č. 5/2023
čas: 17:17:02
27 - Zápis z jednání kontrolního výboru - zápis č. 6/2023 z 21.11.2023
čas: 17:18:31
28 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 17:24:29