Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

21.09.2023
A.1. - Schválení orgánů zastupitelstva - návrhová komise
čas: 15:00:06
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:00:50
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
čas: 15:01:31
A.4. - Schválení programu
čas: 15:02:19
1 - Kontrola plnění úkolů
čas: 15:04:21
2 - Daňové milostivé léto
čas: 15:08:04
3 - Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – I. etapa – žádost o prominutí smluvní pokuty
čas: 15:12:10
4 - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
čas: 15:15:43
5 - Souhlas se zatížením pozemku - p. č. 3794/14 - ul. Roháčova
čas: 15:21:09
6 - Změna kupní smlouvy - ul. Učitelská
čas: 15:22:36
7 - Prodej části pozemku p. č. 3208 - ul. Hornická
čas: 15:25:06
8 - Záměr prodat - část pozemku p. č. 1046/1 - Hrušková
čas: 15:26:25
9 - Prohlášení, souhlas se základními podmínkami prodeje - koupě pozemků od Správy železnic - ul. Nádražní
čas: 15:28:02
10 - Darování stavby "Prodloužení vodovodního řadu a přípojky st. p. č. 83/1, 83/2 v k. ú. Hrušková"
čas: 15:29:41
11 - Darovací smlouva „Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce“ - Povodí Ohře
čas: 15:31:26
12 - Nabytí majetku - Vodovod a kanalizace pro p.p.č. 3970/25, k.ú. Sokolov - část od ulice Mánesova po přípojku pro OC Sokolov
čas: 15:32:46
13 - Poskytnutí příplatku společníka mimo základní kapitál - SOTES Sokolov spol. s r.o.
čas: 15:34:43
14 - Zápis z jednání finančního výboru ze dne 04.09.2023 - poř. č. 4/2023
čas: 15:45:14
15 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/20/2023/OFŠ o poskytnutí dotace na rok 2023 příjemci: ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
čas: 15:45:58
16 - Změna rozpočtu města Sokolov na rok 2023 č. RO230006 a informace o změně rozpočtu č. RO230005
čas: 15:47:48
17 - Zápis z jednání kontrolního výboru - zápis č. 5/2023 z 5.9.2023
čas: 15:57:41
18 - Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE - schválení dofinancování podílu
čas: 15:59:18
19 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 16:07:52