Zasedání Zastupitelstva města Sokolov

22.06.2023
A.1. - Schválení orgánů zastupitelstva - návrhová komise
čas: 15:01:40
A.2. - Schválení orgánů zastupitelstva - ověřovatelé zápisu
čas: 15:02:24
A.3. - Vyjádření ověřovatelů k minulému zápisu
čas: 15:03:15
A.4. - Schválení programu
čas: 15:03:53
1 - Kontrola plnění úkolů
čas: 15:06:26
2 - Valná hromada společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
čas: 15:09:54
3 - Valná hromada SUAS Skládkové s.r.o.
čas: 15:13:11
4 - Žádost o individuální dotaci - Podpora zdravotních služeb (kardiologická ambulance)
čas: 15:18:14
5 - Plán zasedání Zastupitelstva města Sokolova na II. pololetí roku 2023
čas: 15:21:03
6 - Volba přísedící u Okresního soudu v Sokolově
čas: 15:22:32
7 - Obecně závazná vyhláška o omezení požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
čas: 15:23:55
8 - VT Lobezský potok – Sokolov – úprava toku – možnost budoucího financování
čas: 15:26:15
9 - Žádosti o koupi pozemků (duben - červen 2023)
čas: 15:32:43
10 - Bezúplatný převod - část pozemku p. č. 327/2 - ul. Nádražní
čas: 15:37:13
11 - Smlouva budoucí kupní - část pozemku p. č. 850/2 - ul. Nádražní
čas: 15:38:33
12 - Smlouva budoucí kupní - část pozemku p. č. 4021/230 - Jižní lom
čas: 15:39:47
13 - Souhlas se zatížením pozemku - p. č. 3791/21 - ul. Roháčova
čas: 15:41:02
14 - Prodej pozemku p. č. 3789 - Roháčova 11
čas: 15:42:56
15 - Prodej pozemků - p. č. 3186, 3187 - ul. Hornická
čas: 15:44:28
16 - Prodej pozemků - části p. č. 2509/1 a 3421/58 - ul. Běžecká
čas: 15:46:25
17 - Prodej pozemku - část p. č. 1525/238 - ul. Křižíkova
čas: 15:51:18
18 - Prominutí smluvní pokuty - ul. Karla Čapka
čas: 15:53:00
19 - Změna smlouvy - právo stavby - ul. Vítězná
čas: 15:54:26
20 - Sejmutí opatření obecné povahy - p. č. 4024/79 - ul. Chebská
čas: 16:01:21
21 - Žádost o koupi a zřízení práva stavby - pozemky p. č. 75/1, 23, 24/1 - Gorkého, Mlýnské příkopy
čas: 16:02:53
22 - Úplatné nabytí - pozemek p. č. 1687/2 - ul. Mičurinova
čas: 16:06:31
23 - Jednostranné prohlášení o uznání vlastnického práva k nemovité věci - duplicitní zápis na LV č. 10329, p.č. 3082 v k.ú. Sokolov
čas: 16:09:32
24 - Poskytnutí příplatku společníka mimo základní kapitál - SOTES Sokolov spol. s r.o.
čas: 16:11:37
25 - Určení funkce, pro jejíž výkon bude člen zastupitelstva města uvolněn, a uložení úkolů členovi zastupitelstva města
čas: 16:16:12
26 - Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.06.2023 - č.3/2023
čas: 16:39:59
27 - Účetní závěrka města Sokolov za rok 2022 a inventarizační zpráva za rok 2022
čas: 16:41:17
28 - Závěrečný účet města Sokolova za rok 2022
čas: 16:44:40
29 - Změna rozpočtu města Sokolov na rok 2023 č. RO230004 a informace o změně rozpočtu č. RO230003
čas: 16:52:12
30 - Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 6.6.2023
čas: 17:02:34
31 - Volba tajemnice kontrolního výboru zastupitelstva města
čas: 17:04:13
32 - Interpelace, dotazy, náměty, připomínky; Závěr
čas: 17:05:19