Zasedání Zastupitelstva města Ostrava

13.11.2019
0a. - Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.11.2019
čas: 09:04:18
Ing. Macura, MBA
09:04:18
Předložení
Ing. Macura, MBA
09:04:30
Předložení
0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.11.2019
čas: 09:08:38
Ing. Macura, MBA
09:08:38
Předložení
0c. - Informace o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.10.2019
čas: 09:09:27
Ing. Macura, MBA
09:09:27
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:10:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:12:58
Předložení
vedoucí odboru
1
09:13:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:13:24
Předložení
občan města Ostravy
1
09:13:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:14:47
Předložení
1. - Informace o činnosti orgánů města
čas: 09:15:27
Ing. Macura, MBA
09:15:27
Předložení
JUDr. Babka
1
09:16:14
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:17:38
Předložení
Mgr. Bajgarová
09:17:46
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:20:40
Předložení
JUDr. Babka
2
09:21:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:21:22
Předložení
JUDr. Babka
2
09:21:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:21:37
Předložení
Mgr. Kubín
1
09:21:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:28:16
Předložení
ředitel Městské policie Ostrava
1
09:30:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:30:55
Předložení
Mgr. Kubín
2
09:31:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:32:31
Předložení
Ing. Raždík
1
09:33:24
Diskuse
Ing. Witosz
1
09:33:34
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:36:54
Předložení
Mgr. Kubín
3
09:37:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:38:36
Předložení
Ing. Raždík
2
09:38:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:39:10
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:41:52
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:44:42
Předložení
Mgr. Babinec
1
09:44:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:45:25
Předložení
Ing. Witosz
2
09:47:34
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:49:21
Předložení
JUDr. Semerák
2
09:49:25
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:51:12
Předložení
Mgr. Babinec
2
09:51:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:51:31
Předložení
Mgr. Kubín
4
09:51:33
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:52:22
Předložení
2. - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
čas: 09:52:54
Ing. Macura, MBA
09:52:54
Předložení
3. - Souhlas s Dodatkem č. 1 k Dohodě o partnerské spolupráci na realizaci projektu CLAIRO
čas: 09:53:44
Ing. Macura, MBA
09:53:44
Předložení
4. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
čas: 09:54:52
Ing. Macura, MBA
09:54:52
Předložení
28. - Pověření ředitele Městské policie Ostrava k rozhodování o uzavírání smluvních vztahů dle vzoru smlouvy o výpůjčce univerzálního GSM komunikátoru
čas: 09:55:14
Ing. Macura, MBA
09:55:14
Předložení
Ing. Raždík
1
09:55:26
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:55:37
Předložení
ředitel Městské policie Ostrava
1
09:55:44
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:56:29
Předložení
29. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekty: 1) "Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Pěší 66/1", 2) "Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Bohumínská 1082/72", 3) "Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Chrustova 1418/24" a 4) "Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Škrobálkova 300/51"
čas: 09:56:52
Ing. Macura, MBA
09:56:52
Předložení
30. - Návrh na uzavření Dohody o provedení stavby a smlouvy o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a.s.
čas: 09:57:45
Ing. Macura, MBA
09:57:45
Předložení
31. - Návrh na uplatnění předkupního práva (lokalita Kostelní náměstí)
čas: 09:58:15
Ing. Macura, MBA
09:58:15
Předložení
32. - Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
čas: 09:58:46
Ing. Macura, MBA
09:58:46
Předložení
JUDr. Semerák
1
09:59:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
09:59:37
Předložení
vedoucí odboru
1
10:00:01
Diskuse
JUDr. Semerák
2
10:00:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:03:03
Předložení
JUDr. Semerák
3
10:05:00
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:06:36
Předložení
JUDr. Semerák
4
10:08:13
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:08:53
Předložení
5. - Prominutí úroků z prodlení na budovu Tandem za r. 2019 - MSIC
čas: 10:09:28
Ing. Macura, MBA
10:09:28
Předložení
Ing. Raždík
1
10:09:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:11:02
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
10:11:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:13:25
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:13:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:13:54
Předložení
Mgr. Kubín
1
10:14:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:15:14
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
2
10:15:16
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:16:19
Předložení
Mgr. Kubín
2
10:16:22
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:16:51
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
3
10:17:50
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:19:05
Předložení
Ing. Macura, MBA
10:19:05
Předložení
zástupce společnosti
1
10:19:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:21:00
Předložení
Ing. Raždík
2
10:21:06
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:21:43
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
10:22:31
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:24:52
Předložení
JUDr. Semerák
1
10:24:54
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:25:14
Předložení
Ing. Raždík
3
10:25:23
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:25:36
Předložení
Mgr. Bajgarová
2
10:25:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:26:11
Předložení
6. - Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - odvolání proti rozhodnutí ZM
čas: 10:26:33
Ing. Macura, MBA
10:26:33
Předložení
7. - Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 3569 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek městskému obvodu Stará Bělá
čas: 10:27:03
Ing. Macura, MBA
10:27:03
Předložení
8. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - revitalizace zahrady areálu Armády spásy v Ostravě
čas: 10:27:31
Ing. Macura, MBA
10:27:31
Předložení
9. - Návrh na předání movitých věcí k hospodaření dodatkem č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace
čas: 10:27:59
Ing. Macura, MBA
10:27:59
Předložení
10. - Návrh na odejmutí vodního a sportovního areálu městskému obvodu Ostrava-Jih a odejmutí pozemku na ul. Zámecká městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
čas: 10:28:24
Ing. Macura, MBA
10:28:24
Předložení
11. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
čas: 10:28:56
Ing. Macura, MBA
10:28:56
Předložení
12. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Liberty Ostrava a.s.
čas: 10:29:29
Ing. Macura, MBA
10:29:29
Předložení
Ing. Raždík
1
10:29:42
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:30:08
Předložení
Ing. Raždík
2
10:33:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:34:00
Předložení
Mgr. Šebestová
1
10:34:02
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:34:52
Předložení
starosta městského obvodu
1
10:34:57
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:36:04
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:36:07
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:36:38
Předložení
Mgr. Babinec
1
10:36:40
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:36:53
Předložení
13. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
čas: 10:37:16
Ing. Macura, MBA
10:37:16
Předložení
Ing. Raždík
1
10:37:25
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:37:55
Předložení
Mgr. Babinec
10:37:58
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:38:58
Předložení
14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 10:39:21
Ing. Macura, MBA
10:39:21
Předložení
Ing. Raždík
1
10:39:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:39:55
Předložení
Mgr. Babinec
1
10:39:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:40:09
Předložení
15. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k. ú. Stará Plesná, vše obec Ostrava
čas: 10:40:32
Ing. Macura, MBA
10:40:32
Předložení
16. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
čas: 10:41:03
Ing. Macura, MBA
10:41:03
Předložení
Ing. Štěpánek, Ph.D.
1
10:41:09
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:41:15
Předložení
17. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
čas: 10:41:39
Ing. Macura, MBA
10:41:39
Předložení
18. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, vše obec Ostrava
čas: 10:42:07
Ing. Macura, MBA
10:42:07
Předložení
Mgr. Babinec
1
10:42:25
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:43:51
Předložení
Ing. Šebesta
1
10:43:57
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:45:26
Předložení
Mgr. Babinec
2
10:45:28
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:45:48
Předložení
19. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
čas: 10:46:14
Ing. Macura, MBA
10:46:14
Předložení
20. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
čas: 10:46:40
Ing. Macura, MBA
10:46:40
Předložení
21. - Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
čas: 10:47:06
Ing. Macura, MBA
10:47:06
Předložení
22. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Výškovice u Ostravy, vše obec Ostrava
čas: 10:47:32
Ing. Macura, MBA
10:47:32
Předložení
33. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
čas: 10:48:05
Ing. Macura, MBA
10:48:05
Předložení
34. - Návrh koupit nemovitou věc, návrh směnit nemovité věci - vše k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava v rámci investiční akce "Kanalizace Folwarek II. etapa"
čas: 10:48:28
Ing. Macura, MBA
10:48:28
Předložení
35. - Návrh koupit a svěřit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu
čas: 10:49:02
Ing. Macura, MBA
10:49:02
Předložení
36. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
čas: 10:49:29
Ing. Macura, MBA
10:49:29
Předložení
37. - Návrh na zrušení usnesení č. 2096/ZM1418/32 ze dne 31. 1. 2018. Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba v areálu průmyslové zóny "Nad Porubkou"
čas: 10:49:59
Ing. Macura, MBA
10:49:59
Předložení
38. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
čas: 10:50:36
Ing. Macura, MBA
10:50:36
Předložení
39. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na vklad nemovitých věcí v k.ú. Poruba do základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
čas: 10:51:02
Ing. Macura, MBA
10:51:02
Předložení
40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke "Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků", návrh na uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na uzavření smluv o zřízení práva stavby ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, obec Sedlnice
čas: 10:51:39
Ing. Macura, MBA
10:51:39
Předložení
41. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 10:52:27
Ing. Macura, MBA
10:52:27
Předložení
Ing. Raždík
1
10:53:05
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:53:13
Předložení
42. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
čas: 10:53:31
Ing. Macura, MBA
10:53:31
Předložení
Ing. Raždík
1
10:53:47
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:54:25
Předložení
ředitel
1
10:54:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:55:05
Předložení
ředitel
1
10:55:17
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:55:34
Předložení
ředitel
1
10:55:53
Diskuse
Ing. Macura, MBA
10:56:02
Předložení
23. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03455/2015/SOC mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
čas: 10:56:24
Ing. Macura, MBA
10:56:24
Předložení
24. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 10:57:08
Ing. Macura, MBA
10:57:08
Předložení
25. - Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Diakonii ČCE - středisko v Ostravě v oblasti zdravotnictví
čas: 10:57:32
Ing. Macura, MBA
10:57:32
Předložení
26. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Asociaci TRIGON, o.p.s., IČ 27027686, na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové žádosti externím subjektem pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost
čas: 10:58:08
Ing. Macura, MBA
10:58:08
Předložení
43. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2019
čas: 10:59:02
Ing. Macura, MBA
10:59:02
Předložení
27. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
čas: 10:59:44
Ing. Macura, MBA
10:59:44
Předložení
03. - Dotazy, připomínky a podněty občanů města
čas: 11:36:30
Ing. Macura, MBA
11:36:30
Předložení
občan města Ostravy
1
11:36:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:37:46
Předložení
občan města Ostravy
1
11:38:00
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:42:56
Předložení
občan města Ostravy
1
11:45:35
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:45:38
Předložení
občan města Ostravy
1
11:45:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:48:07
Předložení
občan města Ostravy
1
11:48:32
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:51:03
Předložení
Ing. Raždík
1
11:51:38
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:56:04
Předložení
Bc. Bednář
1
11:56:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
11:57:30
Předložení
27. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
čas: 11:57:47
Ing. Macura, MBA
11:57:47
Předložení
44. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na pokrytí nákladů spojených s provozem měřícího vozu a pěti automatických měřících stanic monitorujících kvalitu ovzduší
čas: 11:58:37
Ing. Macura, MBA
11:58:37
Předložení
45. - Změna statutů Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody
čas: 11:59:22
Ing. Macura, MBA
11:59:22
Předložení
Ing. Šebesta
1
11:59:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:00:14
Předložení
Ing. Šebesta
2
12:00:39
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:01:04
Předložení
Ing. Šebesta
3
12:01:36
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:01:54
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:02:03
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:02:23
Předložení
46. - Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy
čas: 12:02:42
Ing. Macura, MBA
12:02:42
Předložení
Ing. Raždík
1
12:03:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:03:41
Předložení
Mgr. Bajgarová
1
12:03:49
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:04:12
Předložení
47. - Záměr výkupu akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
čas: 12:04:34
Ing. Macura, MBA
12:04:34
Předložení
JUDr. Babka
1
12:04:59
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:08:01
Předložení
JUDr. Babka
1
12:22:51
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:24:52
Předložení
JUDr. Babka
2
12:25:45
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:26:22
Předložení
Ing. Raždík
1
12:26:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:27:54
Předložení
Mgr. Foldynová
1
12:27:57
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:28:32
Předložení
Ing. Raždík
2
12:29:41
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:30:22
Předložení
Ing. Kolařík
1
12:32:04
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:32:42
Předložení
JUDr. Babka
3
12:32:43
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:33:45
Předložení
Ing. Raždík
3
12:34:48
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:35:11
Předložení
01. - Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a organizační záležitosti
čas: 12:53:17
Ing. Macura, MBA
12:53:17
Předložení
Mgr. Šebestová
1
12:53:37
Diskuse
Ing. Macura, MBA
12:53:45
Předložení
02. - Závěr
čas: 12:54:26
Ing. Macura, MBA
12:54:26
Předložení
04. - Informace o postupu prací sanace ekologické zátěže LAGUNY OSTRAMO bude k dispozici v den zasedání
čas: 12:56:27
Ing. Macura, MBA
12:56:27
Předložení